Swyddi newydd, Ewro 2020, a Chyngor sy’n trawsnewid

Dechreuodd yr wythnos gyda newyddion cyffrous tu hwnt pan gyhoeddwyd bod y cwmni seibr-ddiogelwch o UDA, Alert Logic, wedi dewis sefydlu eu Pencadlys Ewropeaidd (EMEA – Ewrop, y Dwyrain Canol ac Asia) yng Nghaerdydd, gan ddod â thros 100 o swyddi da i’r ddinas.

I mi, mae’n fwy na dim ond denu buddsoddiad mawr newydd o’r Unol Daleithiau. Mae’n dangos yn glir bod strategaeth economaidd ein dinas yn gweithio a bod yr Ardal Fenter Ganolog yn ardal Sgwâr Callaghan yn dechrau dod â buddion i drigolion a busnesau yn y rhanbarth dinesig.

Drwy siarad â Swyddogion Gweithredol y cwmni yn gynharach yr wythnos hon, dysgais fod pecyn cymorth Dinas Caerdydd a’i bartneriaid wedi creu argraff fawr arnynt. Mae hyn yn dangos cystal yw’r gwaith a wna staff adran Datblygu Economaidd y Cyngor, Cyngor Busnes Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Rwy’n gwbl sicr y bydd Alert Logic yn un o blith nifer o gwmnïau arloesol a llwyddiannus a fydd yn cael eu denu gan yr hyn sydd gan Gaerdydd i’w gynnig.

Yn ddiweddar, mae Caerdydd wedi meithrin enw rhyngwladol am gynnal digwyddiadau chwaraeon gwych, gyda llawer mwy ar y gorwel. Gwyddom eisoes y byddwn ni’n cynnal gemau pwysig yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2015, gan gynnwys dwy gêm rownd gynderfynol, ras hwylio o amgylch y byd, a hanner marathon IWAF hefyd. Mae hyn yn ogystal â’r digwyddiadau sydd eisoes yn digwydd heddiw fel rownd derfynol Cwpan Heineken ym mis Mai a Rownd Derfynol Tarian UEFA ym mis Awst.

Rwyf felly’n hyderus y bydd Caerdydd yn llwyddo i fod yn un o’r 13 o ddinasoedd dewis i Bencampwriaeth Pêl-droed Ewrop 2020. A heb os nac oni bai bydd Cymru’n cystadlu a Bale fydd prif sgoriwr y gystadleuaeth … Gareth, hynny yw, nid y fi!

Euro 2020

Tim Cymru


Ond mae digwyddiadau fel hyn yn wirioneddol bwysig i Gaerdydd. Bydd dod â digwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd i Gymru hefyd yn denu ymwelwyr i’r ddinas, yn gwella ein proffil rhyngwladol ac yn gwneud Caerdydd yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddo.

Mae’r newyddion am Alert Logic a’r cais Ewro 2020 yn ddwy enghraifft wych o beth rydym yn ei wneud â phartneriaid i wneud Caerdydd y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop.

Yn olaf, yr wythnos hon cyhoeddwyd adroddiad sy’n nodi sut y bydd angen i Gyngor Dinas Caerdydd newid i ateb yr heriau y mae’n eu hwynebu. Dros y 3 blynedd nesaf, rhaid gwneud tua £90m o arbedion, ar ben y £50m y bydd angen eu gwneud eleni. A hynny ar adeg y mae’r galw am wasanaethau ar gynnydd.

Credaf fod yn rhaid i ni ymateb yn gadarnhaol i’r heriau hyn. Ni fydd cyllidebau â thoriadau bychain yn ddigon da mwyach. Mae angen i ni feddwl am sut rydym ni’n darparu gwasanaethau yn y ddinas, gan ddefnyddio egwyddorion Cynghorau cydweithredol. Mae hyn yn golygu rhoi cyfle i bobl a chymunedau lunio gwasanaethau wrth hefyd ganolbwyntio ar ansawdd y gwasanaethau hynny.

Mae hyn yn hanfodol os ydym i sicrhau dealltwriaeth glir o anghenion y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a’r hyn y maen nhw’n debygol o fod ei angen yn y dyfodol.

Dyma pam y byddaf, yn fuan, yn lansio Sgwrs Caerdydd sef cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn rhoi cyfle i chi roi’ch barn ar ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus lleol yn y ddinas. Mae hyn yn fater pwysig iawn, felly rwy’n annog pawb i fynd i’r digwyddiadau cymunedol a fydd yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf.

Diolch