Dinasoedd byw yw’r rhai sy’n denu, yn tyfu ac yn cadw talent

Rwyf o’r farn y gall Caerdydd fod y ddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop.


Yn fy marn i, nodwedd sylfaenol dinas fyw yw ei gallu i dyfu, denu pobl dalentog a’u cadw. Gan hynny, roeddwn yn gyffro i gyd wrth gael fy nhywys o amgylch cam cyntaf campws newydd Coleg Caerdydd a’r Fro gan y Pennaeth Mike James. Campws o’r radd flaenaf yw hwn sydd werth £45 miliwn. Mae’r campws hwn yn newyddion gwych i Gaerdydd.Mae ei leoliad ger yr orsaf drenau a bysus yn golygu ei fod o fewn cyrraedd rhwydd i bobl yn y ddinas a’r rhanbarth ehangach.Mae yng nghanol yr Ardal Fenter Ganolog, dafliad carreg o lawer o brif gyflogwyr y ddinas.Mae hefyd yn agos iawn at rai o gymunedau mwyaf difreintiedig Caerdydd, lle ceir yr angen mwyaf taer i bobl ddatblygu eu sgiliau er mwyn gwella’u cyfleoedd i gael swyddi.Bydd hefyd yn rhoi anadl einioes newydd i’r rhan hon o’r ddinas, gan sbarduno project adfywio Dumballs Road a chreu cyfleoedd cyffrous i wella’r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a glannau Bae Caerdydd.

Yn bwysicaf oll, bydd yn galluogi pobl ifanc i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial yng Nghaerdydd, ac roedd hi’n galonogol cael clywed mwy am rai o’r projectau cyffrous sy’n rhan o adeilad newydd y Coleg, gan gynnwys gwesty a lle trin gwallt newydd i’r cyhoedd, er mwyn rhoi cymaint o brofiadau bywyd go iawn â phosibl i fyfyrwyr fel rhan o’u hastudiaethau.

————————————————————————————————————

Mae sicrhau bod cyfleoedd hamdden a diwylliannol gwych ar gael, ynghyd ag ymdeimlad cryf o hunaniaeth ddiwylliannol, yn elfennau hanfodol mewn unrhyw ddinas fyw.Fel prifddinas sydd â dwy iaith swyddogol, mae gan Gaerdydd fantais ddiwylliannol bwysig o gymharu â dinasoedd eraill.

Rydym hefyd wedi datblygu seilwaith diwylliannol rhagorol, ac mae gan y ddinas sector diwylliannol a chreadigol o’r radd flaenaf.Mae angen goresgyn heriau – er enghraifft, soniais yn fy mlog yr wythnos ddiwethaf am sut y bydd angen i’r Cyngor reoli ei leoliadau celfyddydol yn wahanol yn y dyfodol – ac mae hefyd yn wir i ddweud y bu toriadau sylweddol i gyllid y celfyddydau dros y blynyddoedd diwethaf,

ond yn fy marn i, mae’n rhaid i ni ymateb yn gadarnhaol i’r heriau hyn.

Gan hynny roeddwn yn llawn brwdfrydedd i gwrdd â chynrychiolwyr cymuned gelfyddydol y ddinas yn gynharach yr wythnos hon er mwyn clywed eu barn ar sut a lle y mae angen i’r Cyngor weithredu.

 Bydd llai o adnoddau ar gael gan Gyngor y Ddinas ar gyfer y sector hwn, a bydd mwy a mwy o gyfrifoldeb ar y gymuned ddiwylliannol i gynnig datrysiadau ar y cyd er mwyn goresgyn y rhwystrau.

Bydd angen i hyn ganolbwyntio ar arddangos talent greadigol y ddinas i’r byd, yn ogystal â denu pobl dalentog o bedwar ban byd i Gaerdydd. 

Rydym eisoes wedi dechrau gwneud hyn gyda gŵyl Caerdydd Gyfoes. Datblygwyd yr ŵyl hon mewn partneriaeth â chymunedau celf weledol, dylunio a phensaernïaeth Caerdydd, a bydd yn cynnig llwyfan i’r bobl dalentog orau o Gymru a thu hwnt arddangos eu doniau ledled y ddinas ym mis Hydref.

————————————————————————————————————-Bydd hwn yn benwythnos pwysig arall yn y ddinas ym myd chwaraeon, gyda Rowndiau Terfynol Cwpan Heineken a Chwpan Amlin yng Nghaerdydd.

Gwyddom fod digwyddiadau chwaraeon pwysig wedi codi proffil Caerdydd yn rhyngwladol, gan ddenu miliynau o ymwelwyr i’r ddinas. Er enghraifft:− Roedd rowndiau terfynol Cwpan Heineken a Chwpan Amlin 2011 werth £24 miliwn i economi’r ddinas
– Daeth 84% o’r 83,000 o gefnogwyr a oedd yn bresennol yn y gemau hynny o’r tu hwnt i Gymru.Mae hyn yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor wych i fyw ynddo, ac yn bwysicach na hynny, rwyf o’r farn y gall hyn ysbrydoli athletwyr ifanc talentog i berfformio ar y llwyfan rhyngwladol eu hunain.

Yn yr un modd, ar ôl i’r Cymro Aaron Ramsey sgorio’r gôl fuddugol yn Rownd Derfynol Cwpan yr FA yn Wembley benwythnos diwethaf, byddai’n wych gweld un o feibion y ddinas – Gareth Bale – yn sgorio’r gôl fuddugol yn Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop yn Lisboa y penwythnos hwn. Hwyl!Phil