Canolfan ia newydd a gwerthu Caerdydd i’r byd!

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Caerdydd wedi llwyddo i ddenu pobl dalentog a’u cadw.

Yn sgîl y llwyddiant hwnnw mae gan Gaerdydd boblogaeth fedrus iawn, a disgwylir i’r boblogaeth honno barhau i dyfu’n gyflymach nag yn unrhyw un o ddinasoedd mawrion eraill Prydain.

Mae hynny oherwydd bod Caerdydd yn lle gwych i fyw ynddo. Yn wir, enwyd Caerdydd y ‘Ddinas Orau i Bobl Ifanc ym Mhrydain.’

Gellir priodoli’r llwyddiant hwn yn rhannol i’r seilwaith diwylliannol a hamdden a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf, gan gynnwys:

Ailddatblygu Bae Caerdydd;
– Canolfan siopa Dewi Sant a chreu ardal i gerddwyr yng nghanol y ddinas;
– Canolfan Mileniwm Cymru;
– Stadiwm y Mileniwm, Stadiwm SWALEC a Stadiwm Dinas Caerdydd;
– Y Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol.

Y gobaith yw y gallwn ychwanegu Arena Iâ o safon Olympaidd â 3,000 o seddi a fydd yn gallu cynnal digwyddiadau chwarae rhyngwladol i’r rhestr honno.

Cynhaliwyd seremoni torri’r iâ anarferol yr wythnos hon i ddathlu dechrau’r gwaith o adeiladu’r Arena Iâ, sydd gwerth £16 miliwn.

Ice

Disgwylir i’r Arena agor yr haf nesaf, mewn pryd ar gyfer tymor Hoci Iâ 2015.

Gwnaeth y Flow-Rider a’r Ganolfan Rafftio Dŵr Gwyn argraff dda iawn arnaf hefyd. Maent yn gyfleusterau unigryw mewn dinas, a byddaf yn annog pawb nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes i ymweld â’r ganolfan.

Surfrider

Gan fod y rhaffau uchel ‘Go Ape’ ar fin cyrraedd, bydd trigolion Caerdydd ac ymwelwyr yn gallu profi rhai o’r chwaraeon antur y mae Cymru yn enwog amdanynt yng nghanol y Brifddinas.

Mae’r Arena Iâ yn rhan o fuddsoddiad gwerth £450 miliwn yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a fydd hefyd yn cynnwys codi dros 800 o dai newydd. Bydd bron 20% o’r rhain yn dai fforddiadwy. Disgwylir cwblhau’r gwaith erbyn diwedd eleni.

Yn fy marn i bydd y cyfleusterau hyn – yn wir datblygiad y Pentref Chwaraeon yn ei gyfanrwydd – yn creu canolfan chwaraeon o’r radd flaenaf ac yn cyfrannu at wneud Caerdydd yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddo.


 

Os yw Caerdydd am fod yn un o’r prifddinasoedd gorau yn Ewrop i fyw ynddi, mae angen sicrhau ei bod yn lle gwych i weithio a gwneud busnes hefyd.

Gan hynny roeddwn yn falch iawn o lansio Cyngor Busnes newydd Caerdydd, a fydd yn arwain y gwaith o ddenu buddsoddiad newydd i Gaerdydd ac a fydd yn rhan o bartneriaethau cadarn rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn y rhanbarth dinesig.

Gan fod Caerdydd yn brifddinas, rhaid iddi chwarae rôl blaenllaw yn economi Cymru.

Wrth wneud hynny, rhaid i ni fod yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol wrth werthu Caerdydd i’r byd.

Drwy ddatblygu presenoldeb yn Efrog Newydd, Beijing a Brwsel, a thrwy raglen o ddigwyddiadau yn Llundain ac yn rhyngwladol, bydd Cyngor Busnes Caerdydd ar flaen y gad yn hyn o beth.

Mae Caerdydd yn ddinas wych i sefydlu busnes neu leoli busnes ynddi. Mae busnesau yng Nghaerdydd yn gwybod hyn – nawr mae’n bryd i ddweud wrth y byd.

Diolch

Phil