Sgwrs Caerdydd, Gweledigaeth 21 a gwelliannau i Faes Awyr Caerdydd

Mae poblogaeth Caerdydd yn tyfu ac yn heneiddio.  Mae’r tueddiadau hyn yn golygu bod galw mwy am ein gwasanaethau cyhoeddus ar adeg y mae gennym lawer llai o arian yn dod atom gan y llywodraeth ganolog i’w hariannu.

Er mwyn cyflawni’r her hon rhaid newid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Wrth arwain y newid hwn, mae angen i ni ddeall pa wasanaethau sydd bwysicaf i chi a’ch teulu.  Dyma pam ein bod wedi lansio Sgwrs Caerdydd.

 

Rydym am glywed eich barn.  Cyfrannwch at ein digwyddiadau a rhowch eich barn i ni ar Twitter neu ar ein tudalen facebook.


Es i sesiynau Sgwrs Caerdydd wythnos diwethaf yng Ngŵyl Llanrhymni a menter gymunedol Sbectrwm yn y Tyllgoed.  Roedd yn wych cael cyfle i ymweld â chanolfan Sbectrwm, sy’n enghraifft wych o gydweithio.

Mae’r ganolfan ysbrydoledig yn rhan o Vision 21, elusen sy’n cynnig cyfleoedd dysgu realistig i bobl ag anableddau dysgu.

Cyfarfod â staff a myfyrwyr dosbarth crochenwaith y Tyllgoed

Cyfarfod â staff a myfyrwyr dosbarth crochenwaith y Tyllgoed

Dyma fi yn yr ardd weithiol yn Sbectrwm gyda myfyrwyr a staff Crochendy’r Tyllgoed sy’n gweithio yno ac yn cynhyrchu crochenwaith gwych sy’n cael ei werthu yno ac yn eu siop ar Albany Road.

Bydd Vision 21 yn cynnal ei ŵyl flynyddol yn Sbectrwm ar 9 Gorffennaf rhwng 10am a 3pm. Mae am ddim a bydd yn llawer o sbort. Felly ewch i weld beth sydd yno. Mae rhagor o fanylion yn http://www.v21.org.uk


Credaf fod yn rhaid i Gaerdydd fel prifddinas fod yn bwynt cyswllt rhwng Cymru a’r byd gan ddod â hufen diwylliant, chwaraeon, buddsoddiad, busnes a thalent i Gymru ac yn rhoi llwyfan i arddangos y gorau sydd gan Gymru i’r byd.

I wneud hyn, bydd cysylltedd rhyngwladol yn bwysig iawn.  Gan gwrdd â Phrif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Jon Horne yr wythnos hon roedd yn sicr bod pethau yn symud i’r cyfeiriad cywir.  Yn 2007 gwasanaethodd maes awyr Caerdydd dros 2 filiwn o deithwyr ond y llynedd, cyn buddsoddiad Llywodraeth Cymru, roedd y nifer wedi disgyn i ychydig dros filiwn.  Yn amlwg, roedd angen gwneud rhywbeth.

Dros y misoedd diwethaf mae caffi, siopau a mannau gollwng newydd wedi’u buddsoddi ynddynt.  Yn wir, mae’r holl brofiad o gyrraedd a gadael wedi gwella’n sylweddol. Mae nifer y teithiau a gynigir wedi ehangu: mae cludwr cost isel British Airways, Vueling, yn hedfan i Ewrop; mae KLM, Cityjet ac Aer Lingus ymhlith y rhai sy’n dal i hedfan i Ddulyn, Paris ac Amsterdam i gyrraedd cyrchfannau pellach; gyda Citywing hefyd yn hedfan i Ynys Môn.  Roedd hefyd yn dda clywed am gyrchfannau newydd diweddar, gan gynnwys Dusseldorf yn yr Almaen, a weithredir gan Germanwings.  Gyda mwy o gyrchfannau ar y ffordd dros y flwyddyn nesaf, dychweliad Ryanair yw’r amlycaf. Rwy’n hyderus y bydd gan Gaerdydd, fel prifddinas Cymru, y maes awyr y mae’n ei haeddu ar fyr o dro.

Diolch

Phil