Penderfyniadau di-ri

Ddydd Iau diwethaf, cadeiriais gyfarfod Cabinet Dinas Caerdydd, prif gorff penderfynu Cyngor y Ddinas.  Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn y Cabinet yma:

Ar yr agenda roedd nifer o eitemau pwysig, gan gynnwys Strategaeth Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2015/16, ac ar ôl ei chymeradwyo caiff nawr ei hargymell i gyfarfod y Cyngor Llawn nesaf yn Neuadd y Ddinas ar 24 Gorffennaf.   Mae’r Strategaeth yn amlygu’r cyfnod anodd sy’n wynebu llywodraeth leol yng Nghymru, a allai arwain at doriadau cyllid pellach yng Nghaerdydd o tua £45 miliwn yn 2015/16 a thros £120 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Hyd yn hyn mae’r Cyngor wedi gorfod tynnu tua £120 miliwn o’i gyllideb dros y pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys £48 miliwn y flwyddyn hon – felly dydyn ni ond hanner ffordd drwy’r cyfnod anodd hwn.

Er gwaetha’r heriau, mae’r weinyddiaeth yn parhau i weithio’n galed i wthio’r ddinas yn ei blaen.   Yn ystod yr un cyfarfod Cabinet, fe wnaethon ni hefyd gytuno ar y camau nesaf i gefnogi’r gwaith adfywio cyffrous ar ySgwâr Canolog, ar ôl penderfyniad diweddar y BBC i symud i adeilad pencadlys newydd gwerth £170 miliwn, a fydd yn creu 1,200 o swyddi yn y rhan hon o’r ddinas.

Ar yr un diwrnod y cymeradwyodd y Cabinet hyn yn ei adroddiad, gwnaeth Network Rail Cymru hefyd ryddhau argraffiadau artistig newydd o sut y byddai Gorsaf drenau Caerdydd Canolog yn cael ei thrawsffurfio dros y blynyddoedd nesaf, fel rhan o fuddsoddiad £100m ganddynt, gyda chefnogaeth Cyngor y Ddinas a Llywodraeth Cymru.

Cardiff 1 Cardiff 2 (internal mezz level)

Cytunodd y Cabinet ar raglen ymgysylltu wyth wythnos gyda thrigolion a rhanddeiliaid eraill ym mis Awst/Medi ar leoliad arfaethedig ac a dyluniad cyfnewidfa fysus ganolog newydd i ddisodli’r orsaf fysus bresennol, a fydd yn cau erbyn Mehefin 2015.  Bydd hyn yn sail i benderfyniad terfynol y Cabinet, a ddisgwylir erbyn diwedd y flwyddyn.   Gellid lleoli’r orsaf un ai i’r gogledd (Safle Tŷ Marland/maes Parcio NCP) neu i’r de (maes parcio Network Rail) o orsaf drenau Caerdydd Canolog.

Gan fod y Cyngor yn Gyngor Cydweithredol, cytunodd y Cabinet i sefydlu Cronfa Arloesedd Gymdeithasol i helpu i ddechrau datblygu mentrau cymdeithasol newydd yn y ddinas.   Gall gwaith mentrau cymdeithasol fod yn amhrisiadwy gan eu bod yn cynorthwyo datblygiad cymunedol, yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol ac yn cynnig cyflogaeth i’r rheini na fyddai o bosibl yn cael llawer o gyfleoedd fel arall.  Ond mae angen iddynt hefyd gael eu rhedeg yn dda i gyflawni eu nodau cymdeithasol.  

Yn ogystal â chymorth ariannol gan Gyngor y Ddinas, byddai’r gronfa hefyd yn cynnig cyngor a chymorth gan amryw bartneriaid, gan gynnwys Canolfan Cydweithredol Cymru a’r Banc Elusennau.  Am ragor o wybodaeth am y Gronfa cysylltwch â cyngorbusnes@caerdydd.gov.uk

Yn olaf, fe wnaethon ni hefyd gytuno ar fframwaith ar gyfer datblygu projectau cynhyrchu ynni lleol a chynaliadwy yng Nghaerdydd yn y dyfodol, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer fferm solar newydd ar rannau o’r hen domen sbwriel yn Ffordd Lamby.

Mae prisiau ynni cynyddol yn effeithio ar bob un ohonom, ac mae’r tueddiadau yn awgrymu y bydd prisiau’n parhau i godi yn y blynyddoedd nesaf.   Dyna pam y bydd sicrhau ynni fforddiadwy a chynaliadwy yn holl bwysig, a bydd y penderfyniadau a wnaethpwyd yn y Cabinet ddydd Iau diwethaf yn cyfrannu at ein helpu ni i gyflawni ein huchelgais o sicrhau mai Caerdydd yw’r ddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi.

Hwyl fawr,

Phil