Caerdydd yn croesawu’r byd

Caerdydd yn croesawu Uwchgynhadledd NATO

CDF_040914_CF_NATO_Dinner_06Mae Caerdydd wedi croesawu Uwchgynhadledd NATO 2014.

Mae wedi bod yn fraint cael cynnal digwyddiad mor bwysig a fynychwyd gan rai o arweinwyr blaenllaw’r byd.  Bydd y materion a drafodwyd yn cael effaith sylweddol ar faterion byd-eang, a gall De-ddwyrain Cymru fod yn falch o’r croeso a roddodd i gynrychiolwyr NATO.

Mae’r uwchgynhadledd hefyd wedi arddangos Cymru a Chaerdydd i’r byd, ac mae’n dangos y gall y rhanbarth dinesig gynnal digwyddiadau byd-eang.  Mae’r llun o arweinwyr y byd y tu allan i orthwr hanesyddol Castell Caerdydd nos Iau yn dangos bod gan Gaerdydd rôl flaenllaw i’w chwarae ar y llwyfan rhyngwladol, ac mae’n dangos pam fod cynifer o drigolion mor falch o’u dinas.

Fel rhan o’n hymdrech i adeiladu ar gryfderau Caerdydd, lansiwyd ymgyrch farchnata yn ystod yr Uwchgynhadledd i hyrwyddo’r ddinas.  Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar gyfleu neges glir i sefydliadau ariannol a phroffesiynol ynghylch enw da’r ddinas fel lleoliad busnes a’i hansawdd bywyd gwych.  Y neges yw bod Caerdydd ar agor i fusnes.

Mae’r ddinas yn brifddinas Ewropeaidd ifanc a bywiog sydd â llawer i’w gynnig i’r bobl sy’n byw, gweithio neu’n buddsoddi yma.  Ar ôl gwneud buddsoddiad sylweddol mewn atyniadau chwaraeon a diwylliannol newydd dros y ddau ddegawd diwethaf, rydym bellach yn canolbwyntio ar enw da’r ddinas fel dinas o’r radd flaenaf i fyw ynddi. Nid oes amheuaeth fod yr Uwchgynhadledd wedi chwarae rôl bwysig yn dangos y ddinas i bobl a’i bod wedi adeiladu ar ddigwyddiadau diweddar gan gynnwys; y Gyfres Hwylio Eithafol, Criced Undydd Rhyngwladol ac Uwch Gwpan UEFA.

Wrth gwrs, nid yw cynnal digwyddiadau mor fawr yn hawdd.  Dyna pam yr hoffwn ddiolch i drigolion Caerdydd, yn ogystal â busnesau lleol, am fod mor amyneddgar yn ystod yr Uwchgynhadledd.  Hoffwn hefyd ddiolch i bawb a helpodd i baratoi ar gyfer NATO.  Mae’r holl waith caled wedi sicrhau digwyddiad llwyddiannus iawn, gyda chyn lleied o darfu â phosibl.


 

Gwersi a ddysgwyd o Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda Chaerdydd i fynd i’r afael â’r heriau rydym wedi’u nodi.

Mae adroddiad SAC yn cyflwyno nifer o bwyntiau pwysig iawn ac yn nodi’n glir y meysydd y mae’n rhaid i ni ganolbwyntio arnynt fel sefydliad.  Mae hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Rhaglen Datblygu Sefydliadol 3 blynedd newydd y Cyngor o ran ail-ddylunio’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithredu.

Fel sefydliad, rydym yn ymrwymedig i weithio’n galed i gynnig gwasanaethau i’n cymunedau.  Mae’r dasg sy’n ein hwynebu’n un fawr, ac mae’n amlwg bod angen gwneud llawer o waith i sicrhau y gall y Cyngor barhau i ddarparu ar gyfer cymunedau yn ystod cyfnod o bwysau ariannol di-ben-draw.   Mae hyn yn golygu bod angen i ni feddwl yn wahanol am sut rydym yn dylunio ac yn cynnig ein gwasanaethau ac yn gweithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau. Rydyn ni eisoes yn dechrau gwneud hyn mewn rhai meysydd. Er enghraifft, rydym wedi ffurfio partneriaeth rhwng Chwaraeon Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i helpu i gynnig gweithgareddau chwaraeon.

Mae’r rhaglen datblygu sefydliadol y cytunwyd arni gan fy Nghabinet bellach yn llywio agenda sy’n canolbwyntio’n fwy ar gwsmeriaid a chymunedau.  Bydd hyn yn ein galluogi i ymateb yn gadarnhaol i’r heriau a ragwelir dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Rydym hefyd wedi lansio rhaglen ymgynghori fawr, Sgwrs Caerdydd, yr ysgrifennais flog amdani’n ddiweddar.  Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i bobl gyflwyno syniadau ar gyfer gwella’r ddinas.

Mae’n bwysig fod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd y gwaith hwn.

Mae’r cyngor hefyd wedi sefydlu Fforwm Her sy’n dwyn ynghyd arbenigwyr o wasanaethau llywodraeth leol i brofi, herio a chefnogi ein dull gweithredu a sicrhau gwelliant cyflym i Gaerdydd.  Mae’r Cyngor bellach yn edrych ar sut y gallwn ddysgu a rhannu arfer gorau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Eto, bydd bod yn rhan o’r Rhwydwaith Cynghorau Cydweithredol yn chwarae rôl bwysig i’n helpu i wynebu’r heriau sydd o’n blaenau yng Nghaerdydd.


 

Ras Hwyl Deuluol 2k a Ras 10k Caerdydd

Daeth pobl o bob rhan o Gaerdydd i gymryd rhan yn Ras Hwyl Deuluol 2k a Ras 10k Caerdydd ddydd Sul. Gwnaeth rhedwyr o bob lefel ddechrau o Neuadd y Ddinas gan redeg eu ffordd drwy Cathays a’r Rhath, gan gyrraedd i groeso cynnes ar y llinell derfyn. Gwnes i hefyd gymryd rhan yn fy ras 2K gyntaf erioed! Diolch i bawb a gymerodd ran a diolch i’r bobl hynny a ddaeth i’n cefnogi.

 

 

 


Cinio’r Maer yn y Plasty

Mayors Mansion House

 

Neithiwr, mynychais Ginio yn y Plasty gyda’r Arglwydd Faer, y Cynghorydd Margaret Jones a phum Maer o bob rhan o UDA (Compton, Santa Fe, Syracuse, Newton ac Irving). Dewiswyd y meiri yn y Cinio hwn i gynrychioli dinasoedd llai UDA, sy’n debyg i faint Caerdydd.

Diben y Cinio oedd meithrin perthnasau i rannu arfer gorau a datrysiadau arloesol i faterion cyffredin.  Roedd hefyd yn gyfle i Ddinas Caerdydd ddatblygu perthynas agos ag unigolion dylanwadol sy’n arwain dinasoedd allweddol yn UDA. Mae’r ymweliad yn gyfle i greu cyfleoedd busnes yn y dyfodol o ran digwyddiadau ar y cyd, teithiau masnach a datblygu busnes.

Hwyl

Phil