Cyfle i CHI ddweud eich dweud ar yr orsaf fysus newydd!

Cyfle i CHI ddweud eich dweud ar yr orsaf fysus newydd!

Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer ailddatblygu Sgwâr Canolog Caerdydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd. Fel rhan o ddatblygiad Sgwâr y Ddinas, bydd BBC Cymru Wales yn symud i bencadlys newydd sydd wedi’i sgorio fel ‘Rhagorol’ gan BREEAM ac a ddyluniwyd gan y penseiri blaenllaw Norman Foster and Partners.

Byddai gorsaf fysus newydd o’r fath yn creu porth o’r radd flaenaf i mewn i Ganol Dinas Caerdydd. Bydd y project hefyd yn helpu i weddnewid cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus yn y rhan hon o Gaerdydd, gyda gorsaf fysus newydd yn helpu i wella cysylltiadau i weddill y ddinas, y rhanbarth ehangach ac i Faes Awyr Caerdydd a thu hwnt.

Mae hon yn adeg gyffrous iawn i Gaerdydd, ac yn unol â’n gwerthoedd cydweithredol, rydym am roi’r cyfle i bawb gael dweud eu dweud ar y cynigion. Dechreuodd y gwaith ymgysylltu ym mis Awst, a bydd y cyhoedd yn cael cyfle pellach i ddweud eu dweud mewn dau ddigwyddiad yr wythnos nesaf.

Cynhelir y digwyddiadau hyn ym mhen dwyreiniol a gorllewinol Heol-y-Frenhines ac yn Ffordd Churchill rhwng 10am a 4pm ddydd Mawrth 23 Medi a dydd Iau 25 Medi. Bydd arolygon ar gyfrifiaduron llaw a ffurflenni hefyd ar gael i bobl eu cwblhau ac mae arolwg ar-lein ar gael drwy Llais y Ddinas.

Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol i’r cynigion mewn gweithgareddau ymgysylltu blaenorol, gyda mwy na 2,000 o ymatebion wedi dod i law hyd yma.

Mae hwn yn broject pwysig sy’n cael ei weithredu gan weinyddiaeth y ddinas, ac mae’n rhan hanfodol o ddatblygiad seilwaith y ddinas. Bydd yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o sicrhau twf a chreu swyddi yn ogystal ag annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Byddwn yn annog pawb i gymryd dwy funud i gwblhau’r arolwg, a fydd ar-lein tan 3 Hydref yn http://www.surveys.cardiff.gov.uk/busstation2014. Caiff y canlyniadau eu hystyried gan y Cabinet yn ddiweddarach eleni a byddant yn helpu i lywio’r gwaith o ailddatblygu’r Sgwâr Canolog.

Hybiau

Yr wythnos ddiwethaf, cymeradwyodd y Cabinet strategaeth newydd ar gyfer Hybiau Cymunedol yng Nghaerdydd.

Fel Cyngor Cydweithredol, mae Cyngor Dinas Caerdydd bob amser yn edrych am ffyrdd newydd o gysylltu â phobl a phartneriaid lleol i helpu i gyd-ddylunio a darparu gwasanaethau.  Mae ein rhwydwaith o Hybiau Cymunedol ar draws chwe ardal partneriaeth cymdogaeth y ddinas yn enghraifft wych o’r dull gweithredu hwn.

Mae Hybiau yn eu hanfod yn ‘siop un stop’ ar gyfer gwasanaethau lleol ac yn gwneud defnydd gwell o adeiladau a gwasanaethau, gan gynnig amrywiaeth o wasanaethau mewn un lleoliad hygyrch.

Rydym eisoes wedi agor pum Hyb ledled y ddinas. Agorodd y ddau hyb cyntaf yn Llaneirwg a Llanrhymni yn hydref 2011 ac ers hynny mae hybiau wedi’u hagor yn Trowbridge/Llaneirwg, Sgwâr Loudoun yn Butetown a’r Hyb Cynghori yn Nhŷ Marland yng nghanol y ddinas.  Agorwyd yr hyb diweddaraf yn Nhrelái a Chaerau. Soniais amdano mewn blog diweddar.

Mae adroddiad y Cabinet yn nodi nifer fach o hybiau newydd sy’n cael eu hystyried (yn y Tyllgoed, Ystum Taf, Llanisien a Maelfa) a fyddai’n helpu i gwblhau rhwydwaith hybiau’r ddinas.  Byddai’r hybiau hyn yn destun ymgynghoriad ar wahân ac yn amodol ar benderfyniad y Cabinet pe baent yn cael eu datblygu ymhellach.

Mae pob hyb yn wahanol i adlewyrchu anghenion penodol y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.   O’n profiadau yng Nghaerdydd, rydyn ni’n gwybod eu bod yn cynnig ffordd effeithiol a chynaliadwy o ddod â gwasanaethau’r Cyngor a Phartneriaid ynghyd, fel llyfrgelloedd, tai a gwasanaethau cynghori.  Mae Hybiau Cymunedol hefyd yn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio ein gwasanaethau mewn ffordd fwy cost-effeithiol.

Mae hyn wedi ein galluogi i wella ac ehangu gwasanaethau wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ar adeg pan fo llai o adnoddau’n golygu bod rhaid i ni dargedu a darparu ein gwasanaethau lleol yn wahanol.

 

Hwyl,

Phil