Ymgyrch y Rhuban Gwyn a Grymuso Dinasoedd

Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Ar ôl derbyn statws Rhuban Gwyn yn ddiweddar, mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi ymuno â sefydliadau eraill yng Nghaerdydd i ymgyrchu dros ddiddymu cam-drin domestig.

Ymgyrch y Rhuban Gwyn yw’r mudiad mwyaf yn y byd a arweinir gan ddynion i ddiddymu trais gan ddynion yn erbyn menywod. Mae cefnogwyr yr ymgyrch yn gwisgo rhubanau gwynion. Cynhelir y diwrnod rhyngwladol ar 25 Tachwedd (sef Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod) bob blwyddyn, gydag 16 diwrnod o weithredu, gan ddod i ben ar 10 Rhagfyr (sef Diwrnod Hawliau Dynol). Bob blwyddyn yn y DU, mae dros filiwn o fenywod yn dioddef cam-drin domestig, ac mae dros 360,000 o fenywod yn dioddef ymosodiadau rhywiol.   Er bod nifer anghymesur yn fwy o achosion o gam-drin menywod, gall trais a cham-drin effeithio ar unrhyw un.

Eleni, mae Ymgyrch Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Uno i Ddiddymu Trais yn erbyn Menywod hefyd yn eich gwahodd i “Liwio EICH Cymdogaeth yn Oren” fel rhan o’r ymgyrch i ddiddymu trais ar sail rhywedd.

Rhuban Gwyn- gyda Cynghorydd Daniel De'ath

Rhuban Gwyn- gyda Cynghorydd Daniel De’ath

Os hoffech drefnu eich digwyddiad rhuban gwyn eich hun, mae croeso i chi gysylltu â Nicola Jones dsvcoordinator@cardiffwomensaid.org.uk . Os ydych chi neu rywun rydych yn ei hadnabod yn cael eich cam-drin, mae help a chymorth ar gael gan Linell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan ar 0800 80 10 10 sydd ar agor 24 awr y dydd.

Grymuso ein Dinasoedd Craidd

Soniais am bwysigrwydd dinasoedd i economi Cymru ac economi’r DU yn un o fy nghofnodion blog blaenorol. Dinas Ranbarth Caerdydd sy’n cynhyrchu tua hanner allbwn economaidd holl economi Cymru, sef cyfraniad blynyddol o tua £26.5 biliwn i economi’r DU. Mae hyn yn arwydd clir o bwysigrwydd dinas-ranbarthau llwyddiannus.

Dyna pam fod ymwneud Caerdydd â Grŵp Dinasoedd Craidd y DU mor bwysig, gan ei fod yn ein galluogi ni i gyflwyno dadl gref dros roi’r arian a’r hyblygrwydd sydd eu hangen arnynt i ddinasoedd a’u hardaloedd ehangach er mwyn eu grymuso i greu swyddi a defnyddio’u gwybodaeth leol i hybu twf.

Mewn cyfarfod diweddar o Gabinet y Grŵp Dinasoedd Craidd – sy’n cynnwys arweinwyr a meiri’r 10 dinas fwyaf yn y DU y tu hwnt i Lundain – cyfarfûm â William Hague AS, sef cadeirydd Pwyllgor newydd y Cabinet dros Bwerau Datganoledig. Sefydlwyd y pwyllgor yn sgîl y refferendwm ar annibyniaeth yr Alban i ystyried cyflwyno pwerau datganoledig i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ogystal â’r Alban. Mae grŵp Dinasoedd Craidd y DU yn galw am ddatganoli pwerau a chyfrifoldebau i ddinasoedd y DU yn unol â’r un amserlen â ddefnyddir i drosglwyddo rhagor o bwerau i’r Alban. Roedd y cyfarfod hefyd yn gyfle i amlygu’r cyfraniad sylweddol a wneir gan Gaerdydd i economi’r DU drwy nifer o sectorau allweddol, gan gynnwys y diwydiannau creadigol a’r sectorau gwasanaethau ariannol a busnes.

 

Cabinet y Grŵp Dinasoedd Craidd gyda William Hague

Cabinet y Grŵp Dinasoedd Craidd gyda William Hague

Yn gynharach y diwrnod hwnnw cafwyd cyfle i gwrdd â Maer Llundain, Boris Johnson, sydd o blaid trosglwyddo rhagor o bwerau i ddinasoedd ledled y DU. Mae hyn yn bwysig gan fod 10 dinas graidd y DU a Llundain yn cynhyrchu tua hanner holl allbwn economaidd y DU.

Heb gynnwys Llundain, mae’r deg dinas graidd a’u rhanbarthau yn cynhyrchu 28% o allbwn economaidd Cymru, Lloegr a’r Alban, ac maent hefyd yn gartref i 19 miliwn o bobl. Er hynny, rydym yn tanberfformio o gymharu â dinasoedd rhyngwladol. Mae hynny oherwydd bod y dinasoedd yn cael cadw dim ond 5% o’r holl drethi a godir ynddynt, ac mae hynny’n llesteirio eu potensial economaidd. Mae angen i’r dinasoedd sy’n cynhyrchu twf gadw rhywfaint o’r arian a gynhyrchir ganddynt i’w fuddsoddi mewn creu rhagor o swyddi lleol, gwella’r amgylchedd lleol a buddsoddi mewn seilwaith allweddol y rhanbarth.

Cabinet y Grŵp Dinasoedd Craidd gyda Maer Llundain

Cabinet y Grŵp Dinasoedd Craidd gyda Maer Llundain

Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gan ddinasoedd megis Caerdydd a Glasgow yng nghenhedloedd datganoledig y DU ddylanwad ar brosesau gwneud penderfyniadau Llywodraeth y DU o ran materion polisi – megis Fisâu gwaith – nad ydynt yn faterion datganoledig ond sy’n dal i effeithio ar gystadleurwydd ardaloedd lleol.

Cyfle i Ddweud eich Dweud – Sgwrs Caerdydd

Mae’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus ar gynigion cyllidebol y Cyngor ar gyfer 2015/16 wedi dechrau. Bydd yr ymgynghoriad yn para 7 wythnos, o 21 Tachwedd i ganol dydd, 12 Ionawr 2015.

Hoffai’r Cabinet wybod beth yw eich barn chi, ac rwy’n annog pawb i gymryd rhan a dweud eich dweud. Rhestrir dyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau ymgysylltu cymunedol isod.

Lleoliad Dyddiad ac amser
Hyb Llanrhymni ​Dydd Gwener 28 Tachwedd, 4-7pm
Canolfan Gymunedol yr Eglwys Newydd ​Dydd Mawrth 2 Rhagfyr, 4-7pm
Neuadd Gymunedol Plasnewydd ​Dydd Iau 4 Rhagfyr, 4-7pm
Yr Hen Lyfrgell, Canol y Ddinas ​Dydd Sadwrn 6 Rhagfyr, 1-4pm
Canolfan Gymunedol Draenen Pen-y-graig Dydd Mercher 10 Rhagfyr, 4 –7pm
Canolfan Hamdden y Gorllewin ​Dydd Iau 11 Rhagfyr, 4-7pm

Cofion

Phil