Bellerophon

 

Ar y chwith mae Andrew Lycett, Prif Weithredwr Cartrefi RCT, ac ar y dde mae Richard Daley, Prif Weithredwr Bellerophon Projects

Ar y chwith mae Andrew Lycett, Prif Weithredwr Cartrefi RCT, ac ar y dde mae Richard Daley, Prif Weithredwr Bellerophon Projects

Cynhaliodd y cwmni datblygu Bellerophon a’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Cartrefi RCT ddigwyddiad i nodi dechrau’r gwaith o godi 152 o gartrefi fforddiadwy newydd ar dir llwyd ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Bae Caerdydd.

Disgwylir i Gaerdydd fod y ddinas graidd sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain dros y 15 mlynedd nesaf. Mae hyn yn newyddion gwych i’r ddinas, ond mae hefyd yn golygu bod angen i’r ddinas a’r rhanbarth ehangach gynnig digon o dai fforddiadwy mewn llety cysylltiedig a chynaliadwy sydd wedi’i ddylunio’n dda.

Bydd mwy o bobl yn golygu bod angen mwy o dai yn y ddinas. Gan hynny, mae’n bwysig iawn i ni sicrhau, wrth i’r ddinas dyfu, fod gennym gartrefi newydd gwych o ansawdd a’u bod yn fforddiadwy. Hefyd, mae’n bwysig fod y cartrefi hyn yng nghanol mannau cyhoeddus gwych, eu bod yn cael eu gwasanaethu gan drafnidiaeth gyhoeddus o’r radd flaenaf, a’n bod yn eu hystyried fel un cymuned newydd yn hytrach na dim ond “50 o gartrefi newydd”.

Gweithdy’r Pecyn Cymorth Camu i’r Adwy

Yn flaenorol, cyhoeddais flog ar y Pecyn Cymorth Camu i’r Adwy, a ddyluniwyd gyda phartneriaid i roi gwybod i bobl leol yng Nghaerdydd sut y gallant gymryd rhan yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau neu redeg cyfleusterau cymunedol lleol.

Ers hynny bu Cyngor Dinas Caerdydd yn cynnal cyfres o weithdai rhagarweiniol ledled y ddinas. Hyd yma, mae 5 sesiwn wedi’u cynnal (yn Grangetown, Llanedern, Sblot, Tredelerch a Phentre-baen). Rhoddwyd cymorth i bron 100 o bobl sydd â diddordeb mewn ‘Camu i’r Adwy’.

Gweithdy Pecyn Cymorth Camu i’r Adwy a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymunedol The Powerhouse, Llanedern

Gweithdy Pecyn Cymorth Camu i’r Adwy a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymunedol The Powerhouse, Llanedern

Mae’r gweithdai hyn yn cael eu cynnig i ystyried cyfleoedd i gyflawni dyheadau’r Cyngor i gydweithio’n well gyda phartneriaid a chymunedau lleol. Fel Cyngor Cydweithredol, mae gennym ymrwymiad gwirioneddol i weithio mewn partneriaeth ac ystyried dulliau amgen o weithio i roi gwasanaethau o ansawdd i ddinasyddion Caerdydd. Mae hyn hyd yn oed yn fwy pwysig pan fo sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector yn wynebu toriadau ariannol parhaus, sy’n debyg i’r heriau a wynebir gan y Cyngor.

Cynhelir y digwyddiad nesaf ar 3 Chwefror yn Hen Ystafelloedd yr Eglwys, Radur. Os hoffech gymryd rhan, gallwch wneud hynny drwy gofrestru eich diddordeb yn www.surveys.cardiff.gov.uk/steppingup neu drwy e-bostio camuiradwy@caerdydd.gov.uk.

Enillydd Gwobr Artes Mundi 2015

Yn y llun hwn rwy’n sefyll gydag un gyflwynwyr y seremoni wobrwyo, sef Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, Karen Mackinnon

Yn y llun hwn rwy’n sefyll gydag un gyflwynwyr y seremoni wobrwyo, sef Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, Karen Mackinnon

Yr wythnos ddiwethaf fe fynychais Seremoni Wobrwyo Artes Mundi 6 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Ar ôl cael ei sefydlu yn 2002 gan yr artist o Gymru William Wilkins, mae Artes Mundi bellach wedi ennill ei phlwyf yn un o wobrau mwyaf blaenllaw a mwyaf cyffrous y DU ym maes celf weledol gyfoes, ac eleni cafwyd hyd yn oed mwy o ymgeiswyr a llawer o sylw cadarnhaol gan y wasg. Yn sgîl llwyddiant y digwyddiad eleni, gofynnodd papur newydd ‘The Independent’, ‘Why can’t the Turner Prize be more like this?’

Ar ôl cael ei ddewis o blith rhestr fer o 10 artist, enillydd y wobr eleni yw’r Americanwr Theaster Gates. Cyflwynwyd y tlws a gwobr o £40,000 iddo gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Wrth iddo dderbyn y wobr, datganodd y byddai’n rhannu ei enillion gyda’i gyd-gystadleuwyr. Ar ôl clywed sut i Theaster ddefnyddio celf i adfywio’i gymuned yn Chicago, nid yw’r weithred hon o haelioni yn fawr o syndod!