Achub y ‘Dydd

Achub y ‘Dydd

Erbyn hyn, mae gan Gaerdydd ei phlatfform ‘cyllido torfol’ ei hun, sef ‘Achub y ‘Dydd’. Crëwyd y safle i helpu unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i godi arian a bod yn rhan o’r gwaith o newid cymunedau er gwell. Os oes gennych broject, menter neu syniad y mae angen cefnogaeth neu fuddsoddiad arno, dyma’r platfform i chi ei arddangos.

Gall unrhyw un gynnig syniad neu fenter. Boed fach neu fawr, gall y syniad gael ei lanlwytho i’r safle i geisio annog torf o bobl i gyfrannu.

Gyda gwefannau arbenigol a chyflymdra’r cyfryngau cymdeithasol, mae cyllido torfol wedi dod yn boblogaidd dros ben a gall y syniadau a awgrymir gyrraedd cynulleidfaoedd eang yn gyflym iawn. Gwelwyd enghraifft ddiweddar o hyn yng Nghaerdydd mewn perthynas â lloches nos a redir gan yr elusen digartrefedd The Wallich. Gan ddefnyddio platfform cyllido torfol a’r cyfryngau cymdeithasol, llwyddodd yr elusen i godi £21,000 i’w galluogi i aros ar agor am flwyddyn arall.

Mae’r cyfleuster cyllido torfol hwn yng Nghaerdydd yn ffordd arall y gall pobl leol, grwpiau lleol a chymunedau lleol helpu i gyflawni ar gyfer eu hardaloedd. Postiais flog yn ddiweddar ar y pecyn cymorth ‘Camu i’r Adwy’ sy’n rhoi arweiniad defnyddiol i grwpiau neu unigolion sydd am helpu i ddarparu ar lefel leol.

Os oes gennych syniad yr hoffech ei ddatblygu, ewch i wefan Achub y ‘Dydd neu e-bostiwch makethediff@outlook.com yn cynnwys gwybodaeth am eich project.

Creu gwasanaethau cyhoeddus gwell

SPIDER Leader 2

Yr wythnos hon cefais fy ngwahodd i siarad yng Nghynhadledd ‘Service Design for Public Services’ project SPIDER yma yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd.  Project cydweithredol rhyngwladol yw SPIDER – sy’n sefyll am ‘Supporting Public service Innovation using Design in European Regions’ – a gydariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r project mae dinasoedd a phrifysgolion o Iwerddon, Ffrainc, Gwlad Belg a Chymru yn cydweithio i wella’r ffordd y caiff gwasanaethau cymhleth ond hanfodol eu cynnig.

O ystyried yr heriau ariannol y mae gwasanaethau cyhoeddus yn eu hwynebu, mae’n rhaid i ni arloesi.  Bydd angen i ni fod yn greadigol a dewr i arbrofi gyda syniadau newydd.  Bwysicaf oll, bydd angen i ni weithio gyda phartneriaid – gyda’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau i weld sut brofiad maen nhw’n ei gael, gyda chyrff gwasanaethau cyhoeddus eraill i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth cydlynol sy’n gwneud synnwyr i’r bobl sy’n ei ddefnyddio, a phrifysgolion a dinasoedd rhyngwladol i ddeall a dysgu o arfer gorau mewn mannau eraill.  Mae project SPIDER yn ticio’r holl focsys yn hyn o beth, ac rwy’n gwybod bod gwaith tîm y project eisoes wedi arwain at newidiadau yn y ffordd rydyn ni’n mynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru a sut rydyn ni’n cefnogi pobl â demensia.

Yn y llun uchod, rwy’n sefyll gyda Paul Thurston, Pennaeth Creu Gwasanaethau PDR – y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu – a gyflwynodd y digwyddiad.

Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Newydd

Mae’r Cabinet wedi cytuno i sefydlu ymddiriedolaeth dreftadaeth newydd i reoli adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd: Castell Caerdydd, Amgueddfa Stori Caerdydd, Y Plasty a’r Eglwys Norwyaidd. Dan y cynnig, bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn parhau’n berchennog ar y lleoliadau, casgliadau a chynnwys, ond caiff y safleoedd eu prydlesu i’r ymddiriedolaeth.

Drwy sefydlu Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Caerdydd, gellir helpu i sicrhau dyfodol hirdymor asedau diwylliannol o werth uchel.  Gyda thwristiaeth yng Nghaerdydd yn cyfrannu £1.5 biliwn at economi Cymru, mae’n hanfodol i ni ddiogelu’r tirnodau hyn drwy fuddsoddi ynddynt ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Byddai ymddiriedolaeth dreftadaeth yn golygu y gallai’r cyfleusterau hanesyddol hyn ddenu mwy o gyllid grant, gan sefydliadau fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â mwy o roddion a nawdd na’r hyn a gynhyrchir drwy fodel mewnol. O dan y model hwn, caiff yr incwm a gynhyrchir gan y lleoliadau ei reoli gan fwrdd o ymddiriedolwyr a’i ail-fuddsoddi yn uniongyrchol yn y cyfleusterau hyn. Gobeithiwn y bydd yr ymddiriedolaeth yn hollol weithredol erbyn mis Ebrill 2016.

Credaf fod gan y dull gweithredu hwn y potensial i greu brand cryfach ar gyfer treftadaeth y brifddinas, a fydd yn datblygu’n fuddion go iawn ar gyfer y ddinas a Chymru.

Hwyl,

Phil