Dinas Caerdydd yn Agor ‘Ystafelloedd Marchnata’ o ansawdd yn Assembly Square

Gydag Edwina Hart

Gydag Edwina Hart

Yr wythnos ddiwethaf agorwyd Ystafell Farchnata Dinas Caerdydd ym Mae Caerdydd yn swyddogol.

Ymunodd Gweinidog Cymru dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, Matthew Leach o Aviva Investors a thrwy fideo, Cadeirydd Cyngor Busnes Caerdydd â mi yn y lansiad. Roedd y digwyddiad yn dathlu’r gwaith caled gan Gyngor Busnes Caerdydd, Cyngor Dinas Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac Aviva Investors, sy’n darparu’r lle ar y cyd.

Caiff yr Ystafelloedd Marchnata eu defnyddio gan fusnesau a sefydliadau sy’n hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddarpar-fuddsoddwyr neu’r sawl sy’n ystyried lleoli eu busnes yng Nghaerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae’r ystafelloedd marchnata hefyd yn cynnwys model rhyngweithiol i raddfa o Ddinas Caerdydd, sef model trawiadol a ddefnyddiwyd mewn arddangosfeydd yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Dyma’r amser delfrydol i agor y cyfleuster hwn, gan fod Caerdydd yn dechrau gweld ffyniant cadarn unwaith eto ar ôl y dirwasgiad.  Heddiw mae’r ddinas yn cyflogi mwy o bobl nag erioed. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae 8,000 o swyddi wedi’u hychwanegu i economi’r ddinas, ac mae’r cyfraddau dechrau busnes wedi cynyddu 40%. Ar ben hynny, mae diweithdra ar y lefel isaf er chwe blynedd, sef un o’r lefelau diweithdra isaf o blith yr holl ddinasoedd craidd.

Bydd y cyfleuster hwn yn hybu ein hymdrechion i ddenu a chreu rhagor o swyddi – ac yn bwysicach na hynny, swyddi a chyflogau da – i bobl Caerdydd.

Nid dim ond mater o hyrwyddo Caerdydd yw hyn.  Mae angen i ni sicrhau bod y swyddi sy’n cael eu creu yng Nghaerdydd yn dod â budd i drefi a chymunedau ledled de Cymru, sy’n golygu bod hwn yn adnodd ar gyfer holl Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Prifddinas Rhanbarth Caerdydd – “Pweru Economi Cymru”

Cynhaliwyd digwyddiad pwysig arall yn yr ystafelloedd marchnata yr wythnos ddiwethaf hefyd, sef lansiad adroddiad gan Fwrdd Cynghori Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar sut y gallai awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a busnesau lleol gydweithredu’n well i ddatblygu a hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel lle gwych i fyw, gweithio a gwneud busnes ynddo.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys ardaloedd y 10 awdurdod lleol canlynol: Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr, sef ardal sydd â chyfanswm poblogaeth o 1.5 miliwn.

Mae’r adroddiad yn cydnabod mai dinasoedd yw’r lleoedd y mae pobl am leoli eu busnesau ynddynt, y lleoedd mae swyddi newydd yn cael eu creu a lle mae nifer cynyddol o bobl am fyw.  Er enghraifft, yn y Deyrnas Unedig, mae dinasoedd ond yn meddiannu 9% o’r tir, ond yno ceir 58% o’r swyddi a 72% o’r gweithwyr hyfedr.  Gellir gweld yr un sefyllfa yma yn ne-ddwyrain Cymru.  Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, cafodd dwy ran o dair o’r holl swyddi newydd a grëwyd yn y Brifddinas-Ranbarth eu creu yn y Brifddinas.

Mae’r adroddiad, o’r enw Pweru Economi Cymru’ yn nodi pedwar prif thema:

  • Cysylltedd
  • Sgiliau
  • Arloesi a Thwf
  • Hunaniaeth

Gyda thros 100,000 o bobl yn mynd a dod i mewn ac allan o Gaerdydd bob dydd i weithio, siopa, ymweld â ffrindiau a’r teulu, mae’n hanfodol ein bod yn cynllunio ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth cyflymach a mwy hygyrch, yn gwella cysylltedd ar gyfer pobl a busnesau, yn codi tai o ansawdd ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth ystyrlon i bobl ledled y 10 awdurdod lleol.

Yn sgîl datblygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cael ein derbyn yn aelod o rwydwaith Dinasoedd Craidd y Deyrnas Unedig, a lansiad diweddar ein hymgyrch Dinasoedd Mawr y Gorllewin ar y cyd â Chasnewydd a Bryste – sef menter a grybwyllwyd ac a groesawyd yn benodol gan Gadeirydd y Bwrdd Cynghori – rwy’n hyderus ein bod yn creu’r partneriaethau sy’n gallu sicrhau twf economaidd hirdymor i Gaerdydd a ledled y rhanbarth ehangach.