Dechrau Trafod ‘Bargen Ddinesig’ i Gaerdydd

Roeddwn yn falch o glywed y Canghellor yn cyhoeddi yn y gyllideb fod Llywodraeth San Steffan wedi dechrau trafodaethau ffurfiol â Chyngor Dinas Caerdydd ynghylch taro ‘Bargen Ddinesig’ ar gyfer y rhanbarth. Dyma benllanw cryn dipyn o waith caled y tu ôl i’r llen ac mae’n cynnig cyfle cyffrous i Gaerdydd a’r dinas-ranbarth ehangach, gyda’r posibilrwydd o sicrhau cyllid ar gyfer gwaith seilwaith allweddol â blaenoriaeth gan gynnwys trafnidiaeth, adfywio, tai ac ynni adnewyddadwy.

Bu’r cyllid hwn ar gael i ddinasoedd yn Lloegr ers nifer o flynyddoedd, a’r llynedd sicrhaodd Glasgow gyllid o £1.13biliwn, sef y ddinas gyntaf i wneud hynny mewn cenedl ddatganoledig.

Mae cyhoeddiad y Llywodraeth yn gyfle i ni fwrw ymlaen â thrafodaethau manwl pellach. Bydd cydweithredu yn allweddol o ran sicrhau llwyddiant, ac rydym wedi cynnal trafodaethau cadarnhaol â Llywodraeth Cymru ynghylch y Fargen, a byddwn yn parhau i gydweithio â’r awdurdodau lleol eraill ledled y dinas-ranbarth.

Mae llawer o waith i’w wneud o hyd.  Fodd bynnag, y gobaith yw y gellir cyflwyno cynnig ffurfiol i Lywodraeth San Steffan erbyn diwedd y flwyddyn hon.  Byddaf yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am hynt y trafodaethau.

Chwalu’r Rhwystrau i ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd

Cynhaliwyd cynhadledd arbennig yn Neuadd y Ddinas yr wythnos diwethaf o’r enw ‘Chwalu’r Rhwystrau’ fel rhan o Sgwrs Caerdydd – sef rhaglen barhaus o ymgysylltu â dinasyddion a digwyddiadau i drafod dyfodol gwasanaethau cyhoeddus yn ein dinas.  Trefnwyd y gynhadledd gan nifer o sefydliadau anabledd, gan gynnwys Diverse Cymru, ac roedd yn gyfle i amryw o bobl, gan gynnwys cynghorwyr profiadol, wrando a chael gwell dealltwriaeth o’r anawsterau a wynebir gan bobl anabl wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Breaking teh Barriers

Yn ôl yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, mae dros 18% o boblogaeth Caerdydd sydd o oedran gweithio wedi’u cofrestru’n anabl.

Fel Cyngor Cydweithredol, mae ein dull gweithredu’n seiliedig ar wrando ar y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a chydweithio â nhw a gyda’n partneriaid i sicrhau bod y gwasanaethau hyn wedi’u cynllunio i bodloni eu hanghenion i’r graddau y bo’n bosibl.  Dyna pam fod digwyddiadau o’r fath mor bwysig, gan eu bod yn dwyn ynghyd pobl anabl a gofalwyr, y Cyngor a sefydliadau eraill i drafod y materion sydd mor bwysig iddynt.

Dinasoedd Mawr y Gorllewin

Wythnos diwethaf cymerais ran mewn panel trafod a drefnwyd gan the Insider Magazine ar ein menter Dinasoedd Mawr y Gorllewin a fynychwyd gan dros 200 o arweinwyr busnes o’r rhanbarth. Aelodau eraill y panel oedd y Cynghorydd Bob Bright, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, George Ferguson, Maer Bryste, a Ben Lucas, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus 2020.

Dinasoedd Mawr y Gorllewin- Panel Trafod

Dinasoedd Mawr y Gorllewin- Panel Trafod

Roedd hi’n drafodaeth ddiddorol – anaml y bydd arweinyddion tair dinas, cynrychiolydd byd busnes ac arbenigwr uchel ei barch ar ddinasoedd yn cytuno’n llwyr â’i gilydd!  Mae’n gwneud synnwyr i ni gydweithio ar faterion sy’n effeithio ar bawb.

Mae pobl yn aml yn gofyn i mi a yw’r fenter hon yn cystadlu â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a’r ateb, wrth gwrs, yw na.  Rydym yn gweithio’n galed i atgyfnerthu ein perthynas â chynghorau cyfagos yma yn ne-ddwyrain Cymru, a bydd Bryste yn gwneud yr un peth yn ei dinas-ranbarth hi y tu draw i afon Hafren.  Y nod yw sicrhau gwell cysylltiadau rhwng y ddau ddinas-ranbarth hyn, gan gydweithio i fanteisio i’r eithaf ar yr asedau naturiol a rennir, megis Aber Afon Hafren, gan greu ‘Pwerdy’r Gorllewin’ sy’n ddewis amgen grymus i ddinasoedd ym ‘Mhwerdy Gogledd Lloegr’.