Cynllun Busnes newydd y Cyngor, cefnogi’r sawl sy’n agored i niwed a chofio aberth y rheini a gollodd eu bywydau

Er bod yr Etholiad Cyffredinol wedi mynd a dod, mae’r diddordeb ynddo ymysg y papurau newydd a’r teledu dal yn gryf ac mae yna ddadleuon difyr yn mynd rhagddynt yn y cyfryngau cymdeithasol.

Nid wyf wedi blogio yn ystod yr wythnosau diwethaf oherwydd, dan y gyfraith, yn ystod y 6 wythnos cyn etholiad a hyd nes y cyhoeddir y canlyniadau, nid oes hawl gan wleidyddion llywodraeth ganolog na lleol wneud cyhoeddiadau am unrhyw fentrau llywodraethol newydd. Mae hyn i sicrhau nad ydym yn gweithredu mewn unrhyw ffordd a allai roi mantais annheg i unrhyw ymgeisydd neu blaid yn yr etholiad.

Er nad oeddwn i wedi gallu blogio yn ystod y cyfnod hwn, mae bywyd yn y Cyngor wedi bod yn mynd yn ei flaen fel yr arfer, a byddaf yn rhoi gwybod i chi am lawer o’r pethau sydd wedi digwydd dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Dyma gip ar rywfaint o’r hyn fu’n digwydd.

Cynllun Corfforaethol  

Ym mis Mawrth, mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Corfforaethol.  .  Mi wn nad yw Cynllun Corfforaethol yn swnio’n beth cyffrous, ond dyma ein cynllun busnes – ein map i’r dyfodol. Nawr ei fod wedi’i gymeradwyo mae’n nodi ein blaenoriaethau dros y 2 flynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw gwneud Caerdydd y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop, ac, os ydych eisiau dysgu mwy, cliciwch yma.

Helpu pobl y mae angen benthyciadau diwrnod talu arnynt

Un o brif flaenoriaethau’r Cyngor yw cefnogi pobl sy’n agored i niwed.  Dyma pam ein bod wedi penderfynu rhoi mwy o sylw ar fenthyciadau diwrnod talu.

Roeddwn ar y gweithgor a edrychodd ar faterion i deuluoedd a phobl sy’n defnyddio benthyciadau byrdymor a gwn am y pwysau sy’n wynebu pobl.

I helpu pobl rydyn ni wedi cyflwyno ‘tudalen gyngor’ sy’n ymddangos pa bryd bynnag y mae unrhyw un yn ceisio ymweld â gwefan benthyciadau diwrnod talu ar un o gyfrifiaduron y Cyngor – boed mewn llyfrgell, ysgol, neu unrhyw un o adeiladau neu swyddfeydd y cyngor.

Yn aml, defnyddir benthyciadau diwrnod talu gan bobl mewn teuluoedd incwm isel sy’n cael trafferth cael gafael ar gredyd (neu fenthyciadau ariannol), ond gall hyn arwain at ddyledion afreolus yn sgil cyfraddau llog uchel a dirwyon am beidio â thalu ar amser.

Nid gwahardd pobl rhag defnyddio’r gwefannau hyn yw ein nod, ond rhoi cyngor iddynt ar reoli arian a dyledion a rhoi gwybod iddynt yn lle y gallant gael cymorth. Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu pobl i wneud penderfyniadau doeth ar fenthyca arian ac i fod yn ymwybodol o’r dewisiadau eraill sydd ar gael.

Os hoffech gael cyngor neu gymorth ar reoli eich cyllid neu sut i ymdopi â dyledion, ewch i’r tudalennau canlynol.

Cardiff Advice ServiceMoney Advice Service

Diwrnod Cenedlaethol y Cofio

Cynhaliwyd Diwrnod Cenedlaethol y Cofio ddydd Gwener diwethaf i nodi diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Noda’r diwrnod ddiwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop a diwedd y tywallt gwaed a laddodd tua 382,700 o aelodau lluoedd arfog Prydain a 67,100 o sifiliaid Prydeinig.

Yng Nghaerdydd, cynhaliwyd gwasanaeth yng Nghastell Caerdydd ac roedd yn gyfle i dalu teyrnged i’r rhai a frwydrodd ac a fu farw yn y rhyfel i ddiogelu ein rhyddid a’n ffordd o fyw. Mae’n bwysig nad ydym yn anghofio’u haberth.

VE Day

Talu teyrnged yng Nghastell Caerdydd gyda’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC