Croesawu’r Heriau a Chyflawni dros Gaerdydd

Bob mis Mai, bydd Cynghorau Lleol ledled y wlad yn ethol eu harweinwyr yn ffurfiol. Yng nghyfarfod y Cyngor y mis hwn, fe’m hetholwyd yn ffurfiol yn arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd.  Mae hi’n anrhydedd mawr i gael fy ail-ethol, ac rwy’n edrych ymlaen at fwrw ati a gweithio’n galed dros ein dinas.

Gosodais fy agenda ar gyfer y 12 mis nesaf yn fy araith i’r Cyngor. Gallwch weld copi o’r araith yma. Mae ein Cynllun Corfforaethol, y soniais amdano yn fy mlog yr wythnos diwethaf, yn esbonio sut y gwnawn hynny. Mae crynodeb o’r Cynllun ar gael, sy’n rhoi cipolwg defnyddiol iawn ar yr hyn rydym am ei gyflawni, a pham! Mae hefyd yn dangos ein hymrwymiadau allweddol dros y ddinas.

Peidiwch â cholli diddordeb! Rwy’n gwybod efallai nad yw’r Cynllun Corfforaethol yn swnio’n gyffrous, ond ein cynllun busnes ni ydyw – sef ein trywydd ar gyfer dyfodol y ddinas. Gwyliwch y fideo hwn sy’n esbonio’r cyfan:

Mae rhai cyfleoedd cyffrous o’n blaenau, megis y Fargen Ddinesig ar gyfer Caerdydd, a all olygu buddsoddiad hirdymor sylweddol yn y ddinas a’r rhanbarth ehangach. Er hynny, rhaid derbyn y bydd hyn yn anodd; mae arian yn brin, mae’r pwysau’n cynyddu a rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd.

Mae gennym Lywodraeth newydd yn San Steffan hefyd, a gyhoeddodd yr wythnos ddiwethaf y byddant yn cyhoeddi cyllideb frys ym mis Gorffennaf. Ni all neb ragweld goblygiadau hyn, ond os byddant yn amlinellu’r cynlluniau disgwyliedig i dorri £12 biliwn o gyllideb budd-daliadau Prydain, gallwn ddisgwyl hyd yn oed yn fwy o alw a phwysau, fydd yn golygu bod yr angen am wasanaethau yn bwysicach nag erioed.

Diolch yn fawr,

Phil