Caerdydd: Cysylltu â’r Byd

Agor Swyddfa Is-gennad Anrhydeddus Mecsico

Roeddwn i’n ddigon ffodus o gael fy ngwahodd i agoriad Swyddfa Is-gennad Anrhydeddus Mecsico yng Nghaerdydd. Nod Swyddfeydd Is-genhadon Anrhydeddus yw hyrwyddo gwlad, Mecsico yn yr achos hwn, a helpu i ddatblygu cysylltiadau strategol mewn meysydd pwysig fel addysg a masnach.

Roedd yn gyfle da i gwrdd â Llysgennad Mecsico i’r DU, Diego Gómez Pickering, ac Is-gennad Anrhydeddus Cymru, Glynn Pegler, a thrafod y cysylltiadau rhwng ein dwy wlad.

Glynn Pegler yw un o entrepreneuriaid ieuengaf a mwyaf llwyddiannus Cymru. Sefydlodd Culture Group pan oedd yn bymtheg oed, ac erbyn hyn mae’n un o Is-genhadon Anrhydeddus ieuengaf y DU.

Cafodd ei ddewis ar gyfer y rôl oherwydd ei brofiad cadarn mewn masnach dramor a datblygu, yn arbennig ei waith yn sefydlu projectau ac ymgyrchoedd cymdeithasol gyda phobl ifanc, nid yn unig yng Nghymru ond yn fyd-eang.

Seremoni Torri’r Rhuban yn agoriad swyddogol Swyddfa Is-gennad Anrhydeddus Mecsico

Seremoni Torri’r Rhuban yn agoriad swyddogol Swyddfa Is-gennad Anrhydeddus Mecsico

Byddwn yn treialu teithiau o Gaerdydd i Cancun ar arfordir dwyreiniol Mecsico haf nesa. Mae gan Faes Awyr Caerdydd redfa hir, sy’n golygu y gall gynnig hediadau pellter hir sy’n cysylltu Caerdydd â gweddill y byd. Mae agor Swyddfa’r Is-gennad Anrhydeddus yng Nghaerdydd yn newyddion da i’r ddinas – dyma’r 14eg yn y ddinas – ac mae’n pwysleisio ein proffil rhyngwladol cynyddol.

Dathlu 60 mlynedd o ‘efeillio’ â Stuttgart

Gan barhau â’r naws ryngwladol, croesawodd Caerdydd gynrychiolwyr o ddinas Stuttgart yn yr Almaen yn ddiweddar i ddathlu 60 mlynedd gefeillio’r ddwy ddinas.

Mae ffordd yng Nghaerdydd o’r enw Stuttgarter Strasse sy’n rhedeg heibio i’n Canolfan Ddinesig, a chafodd gerddi Stuttgart ym Mharc Bute eu dylunio gan brentisiaid o Stuttgart i ddathlu ein hanner canmlwyddiant. Mae’r berthynas hon yn bwysig iawn i’n dwy ddinas, oherwydd mae’n ein galluogi i ddysgu. Er enghraifft, gall Caerdydd a chymoedd ehangach De Cymru ddysgu llawer o ddull gweithredu dinas-ranbarth Stuttgart, a gydnabyddir yn fyd-eang, yn ogystal â chynnal cyfnewidiadau diwylliannol, ysgol a busnes. I ddathlu ein 60 mlynedd o efeillio, mae’r ddwy ddinas wedi mynd â’r trefniant hwn gam ymhellach drwy lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth; i gydweithio yn y gwasanaethau ariannol a’r diwydiannau creadigol ac ar geisiadau a rhwydweithiau cyllid yr UE.

Gwnaeth yr ymwelwyr, dan arweiniad Dirprwy Faer Stuttgart, Dr Martin Schairer, fwynhau hanes a diwylliant Caerdydd a chawsant gyfle i glywed mwy am hanes gwych ein dinas a’i dyfodol disglair mewn ymweliadau â llefydd fel y Castell, y Plasty, Hyb Trelái a Stadiwm y Mileniwm.

O dan Orthwr Castell Caerdydd gyda’r Cynrychiolwyr o Stuttgart

O dan Orthwr Castell Caerdydd gyda’r Cynrychiolwyr o Stuttgart

Mae rhagor o weithgareddau wedi’u trefnu eleni i ddathlu’r 60 mlynedd, gan gynnwys yr arddangosfa ‘Hanes Dwy Ddinas’ a gynhelir fel rhan o ŵyl Diffusion yng Nghaerdydd ym mis Hydref. Bydd yn arddangosfa gyffrous wedi’i llunio gan Ffotogallery a Fotosummer o Stuttgart. Da chi, galwch draw i’w gweld!

Os oes gennych syniad a allai adeiladu ar gysylltiadau hirsefydlog ein dinasoedd – cysylltwch â Chymdeithas Caerdydd/Stuttgart drwy ei gwefan!

Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd

Roedd ymweliad y cynrychiolwyr o Stuttgart yn un amserol iawn, gyda’r ddinas yn llawn bwrlwm a chyffro gêm brawf gyntaf Cyfres y Lludw (y disgwylir iddi gyfrannu £24m at yr economi) a Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd, sy’n fawr ei bri.       Mae un o stondinau mwyaf poblogaidd yr ŵyl o Stuttgart – felly roedd yn wych i’n hymwelwyr gael gweld cynifer o bobl yn mwynhau eu bwyd a’u diod.

Stuttgart Stand

Dyma’r 16eg tro i’r Ŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol gael ei chynnal ac unwaith eto roedd yn llwyddiant ysgubol gyda bwyd ac adloniant gwych.

Roedd y digwyddiad eleni hefyd yn cynnwys piazza bwyd stryd awyr agored mwyaf Cymru. Rydw i wedi bod yn blogio o bryd i’w gilydd am lwyddiant bwyd stryd yn y ddinas, ac felly mae’n ddiddorol gweld fideo diweddaraf project Caerdydd Ddi-sgript!

Mae digwyddiadau fel hyn, un o uchafbwyntiau Gŵyl Caerdydd, yn helpu i ddod â phobl i mewn i’n dinas. Maent hefyd yn rhoi hwb i enw da Caerdydd fel dinas dda i fyw ynddi, ac yn hybu busnesau lleol ac economi’r ddinas.

Diolch,

Phil