Cwrdd â busnesau lleol & Llai o sbwriel a mwy o ailgylchu

 

Cwrdd â busnesau lleol

Un o flaenoriaethu’r Cyngor yw creu mwy o swyddi, a swyddi sy’n talu cyflog uwch. Dim ond drwy gydweithio â busnesau newydd a busnesau sy’n bodoli eisoes, eu cynorthwyo a chreu amgylchiadau sy’n galluogi busnesau i ffynnu y gallwn wneud hynny. Mae ymgysylltu â busnesau lleol, yn enwedig wrth i ni weithio tuag at daro Bargen Ddinesig ar gyfer Caerdydd a’r rhanbarth ehangach yn hynod o bwysig os ydym am wireddu ein gweledigaeth o sicrhau mai Caerdydd fydd y ddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop.

Yn ystod mis Gorffennaf mae Cyngor y Ddinas, drwy gydweithio â Busnes Cymru a Busnes Mewn Ffocws, wedi cynnal cyfres o sioeau teithiol busnes ledled y ddinas. Bu hyn yn gyfle i fynd i siarad â busnesau, sicrhau dealltwriaeth o’u problemau a hyrwyddo projectau allweddol, megis datblygu’r Fargen Ddinesig. Mae hefyd wedi creu cyswllt uniongyrchol rhwng busnesau ac amryw o wasanaethau’r Cyngor, a rhoi gwybodaeth iddynt am wasanaethau Bws Caerdydd.

Business Roadshow St Mellons

Cynhelir y sioe deithiol olaf ar 29 Gorffennaf ger Ocean Way yn Sblot – os hoffech ragor o wybodaeth am sut y gall y Cyngor a’i bartneriaid gynorthwyo busnesau, neu am y projectau rydym yn eu rhoi ar waith – gallwch gael rhagor o fanylion drwy ddilyn y cyfrif Buddsoddi yng Nghaerdydd.

 

Traeth Bae Caerdydd yn dychwelyd

Gan ddatblygu ar sail llwyddiant y llynedd, bydd Traeth Bae Caerdydd Vueling yn dychwelyd yr haf hwn, yn fwy o faint ac yn well nag erioed o’r blaen!

Bydd y traeth trefol yn Roald Dahl Plass yn agor i’r cyhoedd y penwythnos hwn tan 5 Medi, ac ni chodir tâl am fynediad. Gyda thros 300 tunnell o dywod, bydd mwy fyth o atyniadau ac adloniant ar gael.

Urban Beach

Mae digwyddiadau a gweithgareddau o’r fath yn bwysig o ran dod â chymunedau ynghyd, denu ymwelwyr o bob rhan o Brydain a thramor, a chynnig cyfleoedd ar gyfer diwrnodau allan i deuluoedd yn ystod gwyliau’r haf. Daeth dros 250,000 o ymwelwyr i’r traeth yn ei flwyddyn gyntaf, a rhagorwyd ar y nifer hwnnw y llynedd. Rwy’n siŵr y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn ymweld eleni!

Am ragor o wybodaeth am amseroedd agor a’r gweithgareddau fydd ar gael ar y traeth, ewch i wefan Traeth Bae Caerdydd.

 

Newidiadau Ailgylchu – Llai o sbwriel a mwy o ailgylchu

Mae’n bosibl y byddwch wedi darllen am y newidiadau i’r drefn casglu deunydd ailgylchu a sbwriel yn y ddinas.

Mae gan Ddinas Caerdydd darged ailgylchu o 58% eleni, a gall Llywodraeth Cymru ein dirwyo oddeutu £400k am bob 1% y byddwn y methu’r targed hwnnw. Daw hyn ar adeg pan fo angen i ni unioni diffyg cyllidebol o tua £117 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Bydd y targed ailgylchu ar gyfer holl Awdurdodau Lleol Cymru yn cynyddu i 70% erbyn 2025 wrth i ni geisio cyflawni nod Llywodraeth Cymru o fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050. Ar hyn o bryd mae cyfraddau ailgylchu Caerdydd yn uwch nag unrhyw ddinas graidd arall yn y DU, gan gynnwys Bryste, Glasgow a Manceinion; fodd bynnag, Caerdydd yw un o’r ardaloedd sy’n perfformio waethaf yng Nghymru. Gan hynny, mae angen i ni wella yn gyflym!

Dangosodd ymchwil fod cyfraddau ailgylchu wedi gwella’n sylweddol mewn ardaloedd eraill lle cyfyngwyd ar nifer y bagiau sbwriel duon y gall aelwydydd eu cyflwyno i’w casglu, neu lle cyflwynwyd biniau olwynion llai o faint. Gwelwyd cynnydd o 10% mewn cyfraddau ailgylchu yn Trafford a Salford yn sgîl cyflwyno biniau olwynion llai o faint.   Yn Sir Fynwy mae cyfyngu ar nifer y bagiau gwastraff cartref (bagiau duon) i ddau fag fesul aelwyd fesul pythefnos wedi arwain at leihad o 56% mewn gwastraff y cartref a chynnydd o 30% yn y gyfradd ailgylchu. Mae Cynghorau eraill, megis Gwynedd a Falkirk, wedi cymryd camau amgen drwy benderfynu casglu gwastraff y cartref bob tair wythnos.

Rwy’n annog pawb ledled y ddinas i wneud eu gorau glas i ailgylchu a chompostio mwy. Os hoffech ragor o wybodaeth am y newidiadau hyn, neu ragor o wybodaeth am ailgylchu yng Nghaerdydd, ewch i wefan y Cyngor.