Confensiwn Caerdydd y Shwmae i Ganolfan Gymraeg newydd Caerdydd!

Agor Campws Coleg Newydd

Mae gan Goleg Caerdydd a’r Fro gampws canol y ddinas newydd sbon ac roedd yn bleser bod yn yr agoriad swyddogol lle cyfarfûm â myfyrwyr a staff.

cvcc

Mae lansiad y safle £45m ar Parêd y Gamlas yn nodi dechrau pennod newydd i addysg bellach yn y ddinas gan gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr o bob oedran. Mae’r Coleg hefyd yn awyddus i weithio gyda’r gymuned ehangach, gan gynnig cyfleusterau cynadledda a mannau cyfarfod hyblyg.

Mae campws newydd canol y ddinas o fewn naid chwannen i’r prif hybiau trafnidiaeth gan gynnwys Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog, gan wneud cyfleoedd dysgu, hamdden a busnes hyd yn oed yn fwy hygyrch. Gwyliwch y fideo hwn i weld pa mor wych yw’r cyfleuster newydd!

Bydd y campws newydd yn cynnwys siopau, bwyty ar y to gyda golygfeydd gwych o Gaerdydd a salon masnachol sydd ar agor i’r cyhoedd, lle caiff myfyrwyr hyfforddiant galwedigaethol, yn dysgu sgiliau sydd eu hangen mewn amgylchedd gwaith proffesiynol sy’n delio â’r cyhoedd.

Shwmae i Ganolfan Gymraeg newydd Caerdydd!

Roedd Diwrnod Shwmae/Su’mai wythnos yma, gan roi cyfle i bawb ddefnyddio hynny o Gymraeg sydd ganddynt a dathlu’r heniaith sy’n berchen i bob un ohonom. Achubais ar y cyfle i alw heibio’r Hen Lyfrgell i weld sut mae Canolfan Gymraeg newydd Caerdydd yn datblygu.

wKWA

Ar ôl agor y Ganolfan – bydd yr Hen Lyfrgell yn cynnig cyfleoedd i bobl i alw heibio i ddysgu a siarad Cymraeg, a bydd hefyd gaffi bar, ystafelloedd dysgu ac ardal arddangos. Bydd Prifysgol Caerdydd, Menter Caerdydd  a Chlwb Ifor Bach ymhlith y partneriaid a fydd yn rhan o’r project.

Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn yn y ddinas a byddaf yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi amdano!

Confensiwn Caerdydd

Yn nes ymlaen y mis hwn bydd y ddinas yn cynnal Confensiwn Caerdydd – digwyddiad sy’n dod ag arbenigwyr o Brifddinas-ranbarth Caerdydd a phedwar ban byd ynghyd i drafod sut y gallwn ddatblygu ein gweledigaeth i fod y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop.

Roedd digwyddiad y llynedd yn llwyddiant enfawr, gan ddod â phobl o sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector Caerdydd ynghyd, gyda phobl oedd wedi llwyddo ym maes gwaith dinas-ranbarthoedd o bob rhan o’r byd. Eleni byddwn yn dysgu am Awstin yn Texas, datblygiad brand dinas-ranbarth Bern, Y Swistir, a’r gwaith a wnaed yng Nghopenhagen i greu dinas dda i fyw ynddi yn ystod cyfnod o dwf parhaus.

Mae gan Gaerdydd gyfraniad enfawr i’w wneud wrth gysylltu’r Brifddinas Ranbarth â’r byd.  Mae digwyddiadau fel hyn yn ein hysbrydoli i  edrych ar yr hyn y dylem fod yn ei wneud yn well, gan roi cyfleoedd i ni ddysgu gan arweinwyr y byd ym maes datblygu dinasoedd a’r ffactorau sy’n gwneud dinas yn lle gwych i fyw ynddi fel mynediad i barciau a mannau gwyrdd atyniadol.

Byddaf yn siarad yn y digwyddiad am fy ngweledigaeth i’r ddinas a sut rwy’n meddwl y byddwn yn ei gyflawni! Gallwch fod yn rhan o’r diwrnod drwy ddilyn y digwyddiad ar 29 Hydref ar Twitter gyda hashnod #cdffture.

Diolch,

Phil