Dangos y gorau o Gaerdydd yn MIPIM UK a City Lab Innovation

MIPIM UK

Roedd cynrychiolwyr o Gyngor y Ddinas a Chyngor Busnes Caerdydd – ynghyd â’n model 350 troedfedd sgwâr rhyngweithiol o Gaerdydd – yn MIPIM UK eleni. Dyma arddangosfa eiddo fwyaf y DU.

Roedd hwn yn gyfle gwych i siarad gyda darpar fuddsoddwyr, datblygwyr a ffigyrau pwysig o’r farchnad eiddo a thrafod y cyfan sydd gan ein dinas i’w gynnig. Ar fore agoriadol yr arddangosfa, daeth yr Arglwydd Francis Maude, y Gweinidog Gwladol dros Fasnach a Buddsoddiad, a Syr Michael Bear, Cadeirydd y Sefydliad Buddsoddiad Adfywio, ar ymweliad â stondin Caerdydd. Rhoddom groeso hefyd i fuddsoddwyr, datblygwyr a chwmnïau adeiladu Tsieineaidd, oedd ar ymweliad â MIPIM y DU fel rhan o ymweliad gwladol yr Arlywydd Xi Jinping â’r DU.

Blog1

Yn dangos rhai o ddatblygiadau’r dyfodol yng Nghaerdydd i’r ddirprwyaeth o Tsieina.

Mae’n gyfnod cyffrous iawn ar Gaerdydd – gyda datblygiadau mawr, fel adfywio’r Sgwâr Canolog, yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf a llawer rhagor yn yr arfaeth. Mae cael cyfle i fynychu digwyddiadau fel MIPIM UK yn wych gan ei fod yn ein galluogi i rannu stori ein dinas, a’n gweledigaeth i sicrhau mai hi yw’r ddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop, gyda phobl a allai fod yn rhan o’i dyfodol cyffrous.

 

City Lab

Drwy City Lab – dan nawdd Bloomberg Philanthropies, Sefydliad Aspen Institute, a’r Atlantic – daeth Meiri ac Arweinwyr Dinesig o bedwar ban byd at ei gilydd i drafod yr heriau sy’n wynebu dinasoedd a’r ymatebion dyfeisgar sy’n cael eu datblygu i fynd i’r afael â nhw.

Roedd yn wych gwrando ar yr Athro Jonathan Shepherd yn cyflwyno dull Caerdydd o ddefnyddio data i wella iechyd y cyhoedd.

Blog2

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog, ac yn gyfle i ddysgu gan arbenigwyr ledled y byd am ddulliau arloesol o fynd i’r afael gyda materion dinesig, a thrafod rhai o’r pethau rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yng Nghaerdydd, megis ein hymgyrch diwrnod gwasanaethau cyhoeddus.

 

Llwyddiannau Addysg

Bydd llawer ohonoch yn gyfarwydd â Joy Ballard a’r gwaith gwych mae hi wedi ei wneud yn Ysgol Uwchradd Willows, a welwyd yn ddiweddar yng nghyfres Educating Cardiff. Mae ei champ nawr wedi ei chydnabod ar lefel Brydeinig – fe’i henwyd yn Bennaeth y flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu Pearson mewn seremoni ysblennydd yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain. Disgrifiodd llefarydd ar ran Gwobrau Pearson Mrs Ballard fel pennaeth “heb ei hail” oedd wedi “ymrwymo’n llwyr i helpu’r holl fyfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Mae ei llwyddiant wedi bod yn anhygoel.” Dylai Caerdydd fod yn falch iawn o Joy a holl staff a myfyrwyr Ysgol Uwchradd Willows.

thornhill

Llwyddiant gwych arall yn y maes addysg yw bod Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig wedi ennill Gwobr Ysgol Gynaliadwy yng Ngwobrau Ashden eleni. Mae defnydd yr ysgol ar drydan wedi gostwng gan dros draean ers 2011/13 diolch i baneli PV Solar, goleuadau LED a chyfleusterau TG mwy effeithlon, yn ogystal ag ymdrechion yr amgylcheddwyr ifanc brwd. Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio Draenen Pen-y-graig fela astudiaeth achos ar gyfer lleihad carbon, felly gallwn ni i gyd ddysgu ganddyn nhw.

Diolch,

Phil