Rhoi llais gwirioneddol i bobl ifanc

Yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Tachwedd cytunodd Cynghorwyr i gefnogi ymgyrch i alluogi pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed i bleidleisio yn ogystal â rhoi addysg wleidyddol ddiduedd, gref i ddisgyblion cyn oedran Lefel A.

Cwrdd ag ymgyrchwyr dros bleidleisio’n 16 oed cyn cyfarfod y Cyngor Llawn.

Cwrdd ag ymgyrchwyr dros bleidleisio’n 16 oed cyn cyfarfod y Cyngor Llawn.

Mewn arolwg diweddar nodwyd bod y rhan fwyaf o bobl ifanc yn awyddus i gymryd rhan mewn democratiaeth o oedran iau. Mae’r pleidleiswyr newydd posibl hefyd eisiau gwneud penderfyniadau deallus – mae 79% yn teimlo bod dysgu am wleidyddiaeth a’r system etholiadol yn bwysig.

Mae’r brwdfrydedd hwn yn cadarnhau’r hyn a ddysgais yn ystod sawl cyfarfod â Chyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC), gan gynnwys yn ystod wythnos democratiaeth Ewrop, ac fe gawson nhw ymateb gwych pan wnaethon nhw holi pobl ifanc ledled y ddinas i bleidleisio ar y materion sydd bwysicaf iddynt.

 

Go Air!

Go Air yw’r parc trampolîn mwyaf yng Nghymru.

Cefais wahoddiad i agor y fenter newydd gyffrous hon yn swyddogol yn Llanisien ac roedd yn bleser croesawu’r cwmni i Gaerdydd. Ar ôl cael eu hysbrydoli gan arenâu trampolîn yn yr Unol Daleithiau, mae Jez James â’i dîm wedi agor eu parc Go Air cyntaf yma yng Nghaerdydd, gyda chynlluniau i ymestyn y ddarpariaeth ledled y DU yn y dyfodol. Mae Jez yn enedigol o Gymru.

Agor parc trampolîn newydd Go Air

Agor parc trampolîn newydd Go Air

Mae’r cyfleuster newydd yn cynnwys 120 o drampolinau cydgysylltiedig, cwrt osgoi’r bêl, pyllau chwarae meddal anferth a chaffi. Yn ogystal â thrampolinau, mae’r ganolfan yn cynnig dosbarthiadau ffitrwydd a gwersi parkour ac mae’n gallu cynnal partïon a digwyddiadau o bob math.

Roedd hi’n bleser cwrdd â thîm Go Air a gwylio arddangosiad o ddoniau medrus rhai o staff arbenigol y ganolfan. O ran ei chyfleusterau hamdden mae Go Air yn bluen arall yng nghap Caerdydd ac rwy’n gwybod y bydd llawer o bobl ledled y ddinas yn awyddus iawn i fynd yno!

 

Bil yr Undebau Llafur

Mae Bil yr Undebau Llafur yn cael ei drafod yn Senedd y DU ar hyn o bryd. Mae’n cynnwys cyfres o gynigion a fyddai’n newid llawer o bethau i undebau llafur, gan gynnwys yr hawl sylfaenol i streicio a pha mor effeithiol y gallant drefnu eu hunain, yn ogystal â pherthynas y Cyngor â’r undebau. Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Tachwedd, penderfynwyd y byddem yn gwneud popeth yn ein gallu i ddiogelu hawliau undebau a chefnogi Cyngres yr Undebau Llafur. Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau yn Llywodraeth y DU i ddatgan ei wrthwynebiad i’r cynigion dan sylw. Byddwn hefyd yn cysylltu â’r holl Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad yng Nghaerdydd i’w hannog i wneud yr un peth.

Diolch,

Phil