Refferendwm yr UE – Ble nawr i Gaerdydd?

Mae’r refferendwm neithiwr wedi codi llawer o gwestiynau, ac nid oes yna atebion clir. Bydd nawr angen i ni fonitro’r canlyniadau. Yn syml, nid ydym yn gwybod sut bydd y bleidlais ‘Gadael’ yn effeithio ar Gaerdydd nac yn wir y Fargen Ddinesig. Mae hon yn sefyllfa ddigynsail. Does dim byd tebyg wedi digwydd erioed o’r blaen.

Beth sy’n glir, fodd bynnag, yw bod y bleidlais ‘Aros’ yng Nghaerdydd – y bleidlais ‘Aros’ uchaf yng Nghymru – yn dangos bod ein trigolion yn rhannu ein huchelgais i weld eu dinas yn chwarae rôl ar lefel Ewropeaidd, fel prifddinas Ewropeaidd.

Rydyn ni i gyd am weld Caerdydd a Chymru’n llwyddo, ac mae bod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn bwysig iawn o ran ein helpu i ddod â llwyddiant i’r ddinas dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, ac mae’n amlwg bod y rhan fwyaf o’n trigolion wedi sylwi ar hyn hefyd.

Ni fyddwn yn rhoi’r ffidil yn y to yn ein hymdrechion i wneud Caerdydd yn ddinas lwyddiannus, nac o ran ein gweledigaeth i fod y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi.

Mae rhai datblygiadau mawr ar ddod; nid dim ond datblygiad y Sgwâr Canolog a’r gwaith cysylltiedig, ond hefyd y Fargen Ddinesig – mae cyllid Ewropeaidd yn effeithio ar y ddau ohonynt.

Am nawr, nid ydym yn gwybod sut bydd y bleidlais ‘Gadael’ yn effeithio ar y Fargen Ddinesig – ond hoffwn roi sicrwydd i bawb y byddwn yn parhau i wneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod y Fargen yn cael ei sicrhau a’i bod yn dod â’r budd mwyaf posibl i bobl Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Gan symud ymlaen, mae angen i ni argyhoeddi pawb o bwysigrwydd prifddinas Cymru o ran creu’r swyddi, y rhagolygon a’r ansawdd bywyd y mae pobl yn eu dymuno a’u haeddu.

Ni ddylwn golli golwg ar bwysigrwydd y ddinas fel prif sbardun economi Cymru.

Os bydd Caerdydd yn llwyddo, bydd Cymru’n llwyddo.

Os bydd Caerdydd yn cyflawni, bydd yn cyflawni i Gymru.

Ond, os yw Caerdydd am lwyddo yn y byd newydd hwn, mae’n amlwg bod yn rhaid i’r ddinas gael cefnogaeth ariannol lawn a’r pwerau datganoledig i dyfu a ffynnu ynghanol dyfodol ansicr.

Mae hi’n adeg ryfedd, ac nid ydym wedi bod yn y fath sefyllfa o’r blaen, ond galla i addo i drigolion Caerdydd y byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni ar eu cyfer ac i bobl y Brifddinas-ranbarth wrth i ni geisio adeiladu dyfodol llewyrchus i bawb.